„M INSURANCE“ PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje privatumo politikoje pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip UADBB „M Insurance“ (toliau – Bendrovė arba Mes) tvarko asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose su Bendrove sudaromose sutartyse.

Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

UADBB „M Insurance“, juridinio asmens kodas 126262886, adresas Jasinskio g. 16, LT-01112, Vilnius.

 

2. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

2.2. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.

2.3. Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį.

2.4. Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis http://minsurance.lt.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės klientų užsakomų, jiems teikiamų paslaugų, taip pat to, kokią informaciją pateikia Bendrovei duomenų subjektai, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, siunčia užklausas, pateikia savo duomenis įsidarbinimo Bendrovėje, tapimo partneriu tikslais ar kitais būdais mums pateikia savo duomenis.

Duomenis mes tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies teisėto intereso; su duomenų subjektu sudarytai sutarčiai vykdyti.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

 

Mes tvarkome šiuos asmens duomenis, tačiau jais neapsiribojant:

su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą, gimimo datą, mokesčių mokėtojo kodą, lytį, pilietybę, asmens dokumentų duomenis (įskaitant nuotrauką), IP adresą, skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis, jei Jūsų tapatybė yra nustatoma nuotoliniu būdu, Jūsų atstovo asmens duomenis,

naršymo Svetainėje duomenis, su Jūsų elgesiu socialiniuose tinkluose susijusius duomenis, tiek, kiek susiję su „M Iinsurance“, pvz., Jūsų „M Insurance“ atsiųstus pranešimus, naudojantis socialiniais tinklais (įskaitant Jums naudojantis „like“, „follow“ mygtukais socialiniuose tinkluose), Jūsų lankymąsi „M Insurance“ administruojamuose socialiniuose tinkluose,

kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą,

su Paslaugomis susijusius duomenis: turto, su kuriuo susijusi Paslauga, identifikacinius duomenis (pvz., turto, dėl kurio užsakote draudimo paslaugą, , užtikrinimo priemonių duomenis),

kuomet kreipiatės dėl draudimo paslaugos tvarkome šiuos asmens duomenis:

Sveikatos duomenis mes renkame gavę Jūsų sutikimą ir tik tam, kad galėtume tarpininkauti sudarant ir vykdant draudimo sutartį, vertinant draudimo riziką, atliekant draudžiamųjų įvykių tyrimą, jei kreipiatės dėl draudžiamojo įvykio.

kitus duomenis: atsižvelgiant į „M Insurance“ įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos priemones, Jūsų buvimą politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu, Jums priskiriamą rizikos klasę, duomenis, susijusius su sankcijų Jums taikymu, su Jūsų veikla susijusius duomenis: informaciją apie užimamas pareigas, dalyvavimą įmonių valdyme, tikruosius naudos gavėjus, informaciją apie Jūsų šeimos narius, ir kitą informaciją.

Kuomet pateikiate užklausas ar pildote paraiškas dėl Paslaugų teikimo Svetainėje, mums pateikiate atitinkamoje užklausos, paraiškos formoje nurodytus asmens duomenis, tokius, kaip: vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Paslauga, dėl kurios kreipiatės, ir kita. Jei kreipiatės dėl finansavimo, pildydami paraišką mums taip pat nurodote informaciją, susijusią su finansavimo tikslu, Jūsų pajamomis ir įsipareigojimais, sutuoktinio vardą, pavardę, telefono numerį, taip pat kitus paraiškoje nurodytus duomenis (pvz., šeiminę padėtį, Jūsų ir Jūsų sutuoktinio asmens kodus).

Visus duomenis mums pateikiate laisva valia. Jei Jūs tam tikrų asmens duomenų nepateiksite, gali būti, kad tam tikrų veiksmų mes negalėsime atlikti, pavyzdžiui negalėsime Jums suteikti Paslaugos, dėl kurios kreipiatės.

 

3.1. Asmens duomenų gavimas iš kitų asmenų

Informaciją apie Jus mes galime įskaitant, bet neapsiribojant gauti netiesiogiai iš organizacijų ir asmenų, kuriuos/ kurias atstovaujate, iš juridinių asmenų, kurių vadovu, už buhalterinę apskaitą atsakingu asmeniu, valdybos nariu, galutiniu naudos gavėju esate, Jūsų šeimos nario, taip pat, Jūsų kaip potencialaus mūsų kliento prašymu, duomenis mums gali teikti tokie asmenys, kaip turto, dėl kurio finansavimo kreipiatės, pardavėjai, duomenis galime gauti ir iš asmenų, ketinančių apdrausti/ apdraudusių Jums ketinamą nuomoti/ išnuomotą turtą.

Kai į mus kreipiasi juridiniai asmenys dėl Paslaugų teikimo, mes galime gauti Jūsų kaip tokio juridinio asmens atstovo, vadovo, juridinio asmens savininko, dalininko, akcininko, naudos gavėjo, asmens turinčio balsavimo teisę toliau nurodytus duomenis:

su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą, gimimo datą, lytį, pilietybę,

kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą,

kitus duomenis: atsižvelgiant į „M Insurance“ įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos priemones Jūsų buvimą politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu, Jums priskiriamą rizikos klasę, duomenis, susijusius su sankcijų Jums taikymu.

Vykdydami teisės aktų reikalavimus, , kuomet, Jūsų prašymu, svarstome ir priimame sprendimą dėl Paslaugos Jums teikimo ar teikiame Jums Paslaugas, netiesiogiai mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus, iš mums prieinamų šaltinių:, valstybinių ir privačių registrų, įmonių, valstybinių organizacijų bei galime rinkti informaciją naudodamiesi interneto paieškos sistemomis.

Mes taip pat galime netiesiogiai gauti informaciją apie Jus iš teisėsaugos institucijų, kitų asmenų apie asmenims, turtui padarytą žalą, teisės aktų reikalavimų nesilaikymą.

Be to, netiesiogiai iš trečiųjų asmenų mes galime gauti tokius pačius duomenis, kokius gauname tiesiogiai, kaip nurodyta aukščiau.

Jei Jūs mums pateikiate informaciją apie kitą asmenį (pvz., savo sutuoktinį, juridinio asmens savininkus, dalyvius, galutinius naudos gavėjus), Jūs privalote tokį asmenį informuoti apie tai, kad jo asmens duomenis pateikėte mums, nurodydami, kad toks asmuo gali susipažinti su jo asmens duomenų tvarkymu šioje Privatumo politikoje ar susisiekdamas su mumis. Pateikdami mums kito asmens duomenis Jūs mums patvirtinate, kad toks kitas asmuo buvo supažindintas su šia Privatumo politika, jo asmens duomenų tvarkymu ir dėl tokio tvarkymo Jūs esate teisiškai susitarę bei dėl tokio asmens duomenų tvarkymo toks asmuo sutiko.

3.2. Dalijimasis informacija

Paprastai Jūsų asmens duomenimis mes nesidaliname su kitais asmenimis. Tačiau tam, kad įvykdytume savo įsipareigojimus, vykdydami teisės aktų reikalavimus, „M Insurance“ teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti toliau nurodytiems asmenims:

 • draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms,
 • mokėjimo paslaugų teikėjams,
 • finansinės apskaitos, audito, įmonių valdymo tikslais
 • UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos bankui, kitų valstybinių ir privačių registrų administratoriams, kuomet kreipiamės į juos dėl informacijos apie Jus iš atitinkamų registrų gavimo, ar teikiame jiems atitinkamą informaciją, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ar su tokiais trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis,
 • valstybės ir teisėsaugos institucijoms, įstaigoms, teismams,
 • kitiems asmenims ar įstaigoms, jei tai daryti mus įpareigoja teisės aktai,
 • „M Insurance“ paslaugas teikiantiems asmenims (pvz., teisininkams, auditoriams, buhalterinės apskaitos, draudimo, , tapatybės nustatymo paslaugas teikiantiems asmenims), tiek, kiek būtina, kad atitinkama paslauga mums būtų tinkamai suteikta,
 • Jūsų įsipareigojimų „M Insurance“ įmonei vykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims,
 • pasitelktiems duomenų tvarkytojams,
 • kitiems asmenimis (įskaitant būsimus verslo pirkėjus), kiek tai susiję su „M Insurance“ verslo ar verslo dalies pardavimu, susijungimais, pirkimais.

Vykdydami teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir kitiems šioje Privatumo politikoje nenurodytiems asmenims.

Jūsų asmens duomenis perduosime kitiems asmenims, nei nurodyti šioje Privatumo politikoje, gavę Jūsų sutikimą dėl tokio asmens duomenų perdavimo ar gavę Jūsų prašymą perduoti Jūsų asmens duomenis konkretiems asmenims.

Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais pagrindiniais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

Duomenų subjektų kategorijos: Svetainės lankytojai, darbuotojai, Bendrovės partneriai ir jų pritraukti asmenys, draudėjai, apdraustieji, tretieji asmenys.

Įdarbinimo ir su tuo susijusiu personalo administravimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, kontaktai. Jei Jūs pateiksite daugiau informacijos, Mes suprasime tai, kaip Jūsų valią Mums tokius duomenis tvarkyti (įskaitant ir specialių kategorijų duomenis). Jūsų Asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo pagrindu. Jeigu pateikdami anketą Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, Bendrovė, gavusi Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugos ir tvarkys Bendrovės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Tokiu atveju, Jūsų pateikti duomenys suvedami į Bendrovės kandidatų (potencialių darbuotojų) duomenų bazę. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje. Jūs turite teisę bet atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

Bendrovė taip pat tvarko šių duomenų subjektų duomenis: draudėjų, apdraustųjų, pensijų fondo dalyvių vardas, pavardė, sutarties tipas, įsigaliojimo data, įmokos suma ir periodiškumas, prašymo pateikimo data tikslu apskaičiuoti atlygį Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas duomenų valdytojo (Bendrovės) interesas.

Tvarkomi Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data, užklausos Svetainėje duomenys (vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, žinutės tekstas).

Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes tvarkome Jūsų duomenis tik, jei esate išreiškę sutikimą gauti informaciją apie Bendrovės paslaugas ir kitą informaciją. Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus po sutikimo gavimo arba iki sutikimo atšaukimo. Pasibaigus sutikimo terminui ar jį atšaukus, duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu draudimas@minsurance.lt

Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

 

5. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ GAUNAMI ASMENS DUOMENYS

Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kuomet Jūs pateikiate „M Insurance“ įmonei užklausas, įskaitant užklausas, kurias pateikiate naudodamiesi Svetaine, sudarote ar ketinate sudaryti su „M Insurnace“ įmone sutartis, užpildote paraišką dėl Paslaugų teikimo, ar kitas anketas, kitus prašomus pateikti dokumentus, bendraujate su mumis socialiniuose tinkluose.

 

6. KIEK LAIKO MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Nebent ilgesni terminai būtų būtini siekiant pateikti teisinius reikalavimus, apginti teisinius interesus, ar ilgesni saugojimo terminai būtų privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius reikalavimus ar kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Jei sutartis nebus sudaryta, asmens duomenis saugosime 2 metus nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos, nebent laikantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų asmens duomenis privalėsime saugoti ilgesnį terminą ar, jei siekiant apsaugoti mūsų interesus ilgesnis asmens duomenų saugojimo terminas būtų būtinas.

Vykdydami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų asmens duomenis saugosime 8 metus, o kompetentingų institucijų prašymu, asmens duomenų saugojimo terminas gali būti pratęstas 2 metams.

 

Pasibaigus saugojimo terminui surinktus asmens duomenis arba ištrinsime, sunaikinsime arba tokie duomenys taps anoniminiais. Kai kurie kompiuterių failuose saugomi asmens duomenys tam tikrą laiką dar gali būti prieinami pasibaigus jų saugojimo terminui duomenų atsarginių kopijų sistemose, tačiau prieiga prie tokių asmens duomenų yra griežtai ribojama.

Šioje privatumo politikoje gali būti nurodyti ir kiti konkretūs asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

Jei pateiksite prašymą apriboti duomenų tvarkymą ir Mes tokį prašymą tenkinsime, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebus tvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą.

 

7. TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS

Jūsų asmens duomenis Mes saugome konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodame, išskyrus:

 • ginčo atveju Jūsų duomenis galime perduoti teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims
 • Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams, subtvarkytojams
 • Jūsų duomenis galime perduoti valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: draudimo bendrovės, pensijų fondai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą.

Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

 

8. BENDROVĖ KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJAS

Tais atvejais, kai veikiame kaip duomenų tvarkytojas, asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi duomenų valdytojų nurodymų.

 

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

 

10. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises:

 1. a) teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 4. d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 5. e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
 6. f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 7. g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
 8. h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 9. i) teisę susipažinti su rezultatu, gautu priimant sprendimą automatizuotu būdu, pateikti savo nuomonę bei pareikalauti, kad mes peržiūrėtume sprendimą, priimtą automatiniu būdu;
 10. j) kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir Reglamente.

Pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Gavę Jūsų prašymą, atsakymą Jums pateiksime ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo. Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 631 29721, el. paštu: draudimas@minsurance.lt, atvykti į biurą adresu Vytenio g.4 – 301, Vilnius.

 

11. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį Mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską ar kitą galinį įrenginį, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankymąsi Svetainėje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje bei daugiau sužinoti apie Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Internetinėje svetainėje naudojamų slapukų tipai:

 1. a) Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
 2. b) Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Bendrovei pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
 3. c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Bendrovei pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją.

Naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas /paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis) Naudojami duomenys
_utma
_utmt
_utmb
_utmc
_utmz
_ga
_gid
_gat
gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_swmetric
Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.
Įeinant į puslapį 2 metai
10 minučių
30 minučių
Iki uždarymo
6 mėnesiai
2 metai
24 valandos
1 minutė
Iki sesijos pabaigos
Analitiniai / veikimo – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui. Apskaitai naudojami
IP adresai ir unikalūs
ID numeriai.
Apskaitos rezultatas
statistinis. Skaitliuko
apskaita vykdoma
per „Google
analytics“.
Cookielawinfo-checkbox-necessary
Cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Viewed_cookie_policy
Naudojamas informacijai ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinkti. Sutinkant su nuostatomis 1 mėnesį Funkcinis slapukas Reikšmės – „yes“, „no“.
PHPSESSID Slapukas skirtas identifikuoti sesiją Įėjus į puslapį Iki sesijos pabaigos Analitinis slapukas Reikšmė – unikali sugeneruota reikšmė

 

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org , kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

 

12. SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

„M Insurance“ gali būti susikūrusi profilius socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip Facebook, LinkedIn. Jei ketinate bendrauti su „M Insurance“ socialinės žiniasklaidos priemonėse, perskaitykite socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-11-12

 

Meniu